Privacy Policy

Privacy Protocol
S.V. EMS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Als S.V. EMS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
In dit Privacy protocol willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
PRIVACY POLICY
s.v. EMS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt het onderstaande met zich mee.
– Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel, waarvoor deze zijn verstrekt.
– De verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden.
– U bij aanmelding lidmaatschap duidelijk toestemming geeft dat foto’s, films en dergelijke gebruikt kunnen worden voor legitimatie KNVB, historie opbouw, eventuele plaatsing op de website van de vereniging, publiciteit en promotie-activiteiten van s.v.EMS.
VERSTREKKING AAN DERDEN
– S.V. EMS verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt. In zo’n geval wordt met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten, waarbij de privacy gewaarborgd wordt.
– Voor intern gebruik van de gegevens wordt door de betreffende partijen een geheimhoudingverklaring ondertekenend
MINDERJARIGEN
– Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
BEWAARTERMIJN
– De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
BEVEILIGING
– Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens optimaal gewaarborgd is.
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
– Wij zijn op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en willen u hierop wijzen
en deze respecteren.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Als wij uw persoonsgegevens
verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze
toestemming in te trekken.
INFORMATIE
– Heeft u naar aanleiding van ons Privacy Protocol nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met
ons op.
CONTACTADRES
– Zie onze website

Roermond, mei 2018