Gedragsregels

Gedragsregels sv EMS

leder weekend worden er bij EMS diverse wedstrijden gespeeld, zowel thuis als bij andere clubs.
Veel werk wordt daarbij verzet door vrijwilligers die ervoor zorgen dat iedereen zijn hobby met plezier uit kan oefenen.
Helaas zijn er nog steeds mensen die niet weten wat sport inhoudt en zich op en rond het veld bezighouden met andere zaken. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, intimidatie en zinloos geweld.
Wat wij als vereniging willen is dat iedereen met plezier deel kan nemen aan de voetbalsport, sporters maar ook publiek en vrijwilligers.
Hiervoor hebben wij onderstaande regels opgesteld over de wijze waarop we met elkaar omgaat, onderling en met tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.
Bij ongewenst gedrag zal het bestuur en de leiders hiertegen optreden.

Toon respect voor anderen

Gedraag je bij uitwedstrijden als een gast en bij thuiswedstrijden als een gastheer. Communiceer open en eerlijk, dus MET elkaar en niet OVER elkaar. Geen pesterijen, intimidatie, discriminatie en geweld. Ga niet provoceren of uitdagen dus; geen grote mond tegen medespelers, trainers, leiders, scheidsrechters of toeschouwers. Geen agressief gedrag in woord en daad. Vechtpartijen worden niet getolereerd

Accepteer beslissingen

Accepteer het gezag en een opgelegde straf door scheidsrechter, club of KNVB.

Geen vernielzucht/diefstal

Toon respect voor ieders eigendommen je bent aansprakelijk voor zelf aangerichte schade. Voer geen bewuste vernielingen uit (in kleedlokalen, omheining, kantine, andermans eigendommen, materiaal etc.), dit geldt ook voor bekladden van objecten, het plegen van diefstal enzovoort.

Nakomen van afspraken

Leef de vereniging- en KNVB regels na. Meld je tijdig af bij de leiders als je niet kunt voor een wedstrijd of training. Respecteer geldende rookverboden.

Regels voor leiders

 Gedrag je als een positieve vertegenwoordiger van EMS.
 Wij praten NIET over maar MET elkaar.
 We handhaven de gezamenlijk opgestelde regels en afspraken met betrekking tot:
 op tijd aanwezig zijn.
 afmelden voor trainingen en wedstrijden.
 invallen in een ander team.
 Een positieve voorbeeldfunctie vervullen.
 Consequent zijn naar alle spelers van je elftal.
 Verder kijken dan alleen het eigen elftal.
 Spelers corrigeren bij ongewenst gedrag.
 Goede ontvangst van gasten.
 Controle op zaken als kleedkamers schoon achterlaten, douchen, omgang met medespelers, tegenstanders, leiding en materialen, voetbalkleding.
 Incidenten melden aan het bestuur.

Regels voor spelers en speelsters

 Ben altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 Zowel in als buiten het veld vloek je niet en je beledigt niemand.
 Je hebt respect voor de tegenstander.
 Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.
 Je accepteert het gezag van de scheidsrechter en de leiding.
 Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
 Je houdt de kleedkamer en het terrein en kantine netjes.
 Je bent op tijd voor trainingen en wedstrijden.
 Je gedraagt je bij uitwedstrijden als gast en bij thuiswedstrijden als gastheer.
 Pesten, discriminatie, vernielingen, diefstal e.d. worden niet geaccepteerd en leiden direct tot sancties!

Regels voor ouders/toeschouwers

 Gedraag u langs de lijn, gebruik geen grove of beledigende taal tegen spelers, leiders, grens- en scheidsrechters.
 Bedenk dat de jeugd sport voor hun plezier en niet voor het uwe.
 Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 Steun de door de vereniging gestelde regels (op tijd komen, tijdig afmelden, douchen, vervoer naar uitwedstrijden, rookverbod).
 Begrijp het belang van vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten mogelijk te maken.
 Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 Wij staan geen enkel gebruik van fysiek geweld toe.
 Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters en leiders.

Sancties:

Sancties kunnen bestaan uit:
1. Berisping
2. Schorsing van deelname aan wedstrijden
3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
4. Verwijdering uit club
5. Ontzegging toegang tot het sportpark

Rode kaart ten gevolge van agressief gedrag

6 wedstrijden schorsing. Bij herhaaldelijk overtreding door dezelfde persoon verdubbeling van de schorsing met uiteindelijke verwijdering uit de club.
Grote mond met grove taal tegen spelers, trainer, leiders, grens- of scheidsrechters of andere vrijwilligers of toeschouwers. Voor, tijdens of na een wedstrijd. Richtlijn:
1 wedstrijd schorsing. Bij herhaaldelijk overtreding door dezelfde persoon verdubbeling van de schorsing met uiteindelijke verwijdering uit de club.
Bewuste vernielingen (in kleedlokalen, omheining, kantine, andermans eigendommen materiaal etc), bekladden, diefstal.
Een aantal wedstrijden schorsing tot (al dan niet tijdelijk) verwijdering van de club.
Het bestuur zal de duur van de schorsing bepalen en de kosten zullen worden verhaald op de vernieler(s). Politie zal worden ingeschakeld.
Vechtpartijen met wie dan ook.
3 wedstrijden schorsing en/of ontzegging toegang tot sportpark en kantine. Bij herhaling verdubbeling van de strafmaat. De derde keer in overtreding: verwijdering van de club of definitief verbod het sportpark nog te betreden. Politie zal zo nodig worden ingeschakeld.
Niet afmelden bij wedstrijd
1 wedstrijd schorsing. Bij 2e overtreding 2 wedstrijden schorsing.
Niet afmelden bij training
Eerstvolgende wedstrijd reserve.
Te laat verschijnen op training of bij wedstrijd zonder vooraf overleg met leiding
Eerstvolgende wedstrijd reserve.
Weigeren te spelen in ander team
Niet speelgerechtigd in eigen team op dag van weigering. Bij 2e overtreding ook voor daaropvolgende wedstrijd schorsing. Bij herhaaldelijk overtreding door dezelfde persoon verdubbeling van de schorsing.